Schaliegas Vrij Noordoostpolder

Schaliegaswinning veilig?

Het onderzoek naar de veiligheid van de winning van schaliegas is vandaag (26 augustus) openbaar geworden. Volgens de onderzoekers en het ministerie moet de conclusie van het rapport zijn dat de winning veilig plaats kan vinden. Het ministerie kiest er op basis van dit onderzoek voor om de volgende stappen te zetten richting de winning van schaliegas. Een eerste volgende stap is om het onderzoek voor te leggen aan de commissie MER, die een Milieu Effect Rapportage zal maken. Op een later moment zal besloten worden of de proefboringen wel of niet plaats zullen gaan vinden

Onze eigen conclusies over het rapport

Nu we zelf het onderzoeksrapport ter beschikking hebben kunnen we onze eigen conclusies trekken. De conclusie van het ministerie en de onderzoeksbureau’s, dat boren naar schaliegas veilig is, delen we niet. Onze eigen conclusie van het rapport is: boren naar schaliegas is niet veilig, maar de risico’s kunnen worden verkleind.

Het rapport geeft aan dat de volgende risico’s bestaan:

-  Bij het falen van de boorgatintegriteit bestaat de kans op vervuiling van grondwater in watervoerende pakketten waar doorheen wordt geboord. Hierdoor bestaat de kans op vervuiling door boorvloeistof, frack-vloeistof, retourwater en methaan. Door herhaaldelijk fracken kan aantasting van de boorgatafdichting ontstaan, waardoor het risico op lekkage bevorderd wordt. Het grote aantal putten levert extra risico voor de drinkwatervoorziening
-  Door lekkage of morsing van frack-vloeistof bestaat de kans op vervuiling van ondiep grondwater, oppervlaktewater en bodem. De kans hierop is groter dan bij conventionele gaswinning, gezien het grote aantal putten dat voor schaliegasboringen nodig is. Extra veiligheidsrisico’s door morsen en lekkage van frack-vloeistoffen of mijnbouwhulpstoffen.
- Schaliegaswinning gaat gepaard met grotere hoeveelheden boorgruis dan bij conventionele gaswinning. Dit boorgruis bevat mogelijk mineralen die licht radio-actief zijn. Verrijking van radioactieve mineralen in vorm van aanslag/aankoeking is mogelijk in verbuizingen, afsluiters en verbindingselementen in het slib van de opslagtanks voor retourwater. De kans bestaat dat de norm voor de toegelaten hoeveelheid radio-activiteit wordt overschreden in de bovengrondse opslagtanks.
- Methaan kan tijdens het fracken met het retourwater mee naar oppervlakte komen en zal met retourwater op locatie opgeslagen worden en/of worden afgefakkeld. De kans bestaat dat het methaan hieruit ontsnapt. Methaan kan ook via de fracs ontsnappen naar direct bovengelegen formaties
- Kans op aardbevingen door het fracken in of nabij een actieve breukzone, tot magnitude 3
- Fracken zelf levert trillingen op tot magnitude 1
- De kans op bedrijfsongevallen en verkeersongelukken is hoger dan bij conventionele aardgaswinning het geval is. Dit komt door het grote aantal putten per boorlocatie. De grotere hoeveelheden aan- en afvoer van materiaal en hulpstoffen zorgen voor  meer veiligheidsrisico’s
- Achterblijvende frack-vloeistof kan via scheuren in schalielaag migreren naar omliggende formaties, maar zal niet naar oppervlakte stromen. Kans dat procesvloeistof of methaan via fracs naar kwetsbare grondwaterlagen migreert is te verwaarlozen. Wel kans dat methaan via nabijgelegen bestaand boorgat naar grondwater migreert.
- Hogere co2 uitstoot dan gewoon aardgas vanwege extra activiteiten, zoals horizontaal boren en fracken en de geringe opbrengst per winput

Lees hier het onderzoeksrapport en de brief aan de tweede kamer