Schaliegas Vrij Noordoostpolder

Uitstel van échte oplossingen

Het gebruik van fossiele brandstoffen kent veel nadelen. Zo zijn fossiele brandstoffen beperkt aanwezig op aarde, waardoor we onvermijdelijk te maken hebben met steeds hogere prijzen. Het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor uitstoot van CO2 en olie platformmethaan, die beiden bijdragen aan klimaatverandering. De verbranding van olie en kolen zorgt voor de uitstoot van stikstofdioxiden, die leiden tot verzuring van bodem en water. De uitstoot van roet en fijnstof zorgen voor smog en is slecht voor onze gezondheid.
Ook de winning van fossiele brandstoffen leidt tot milieuschade. Bij de winning van steenkool komen zware metalen in het grondwater en de bodem terecht, zo heeft ook Zuid Limburg te maken winning teerzandmet veel bodemverontreiniging. Voor de winning van teerzanden in Canada wordt een deel van het landschap afgegraven waarna de olie eruit wordt verdampt. Denk ook aan milieurampen die met wining van fossiele brandstoffen samenhangen, zoals de lekkages van olie in de Nigerdelta, de olieramp in de Golf van Mexico en ongelukken met supertankers.

Transitie

transitieGelukkig zijn er veel mogelijkheden om energie op te wekken zonder al deze nadelen. Door gebruik te maken van schone technologiën kunnen we duurzaam energie winnen met behulp van de zon, wind en uit waterkracht. Ook is er nog enorm veel energie te besparen door het nemen van slimme maatregelen.

De overgang (transitie) van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is volop gaande. Wereldwijd neemt het aandeel duurzaam geproduceerde energie toe, de technologiën zijn steeds effectiever en de innovaties volgen elkaar snel op. Duurzame energie is een betrouwbaar alternatief geworden en kan ons langdurig van betaalbare energie voorzien.

Overgaan tot de winning van schaliegas zal een negatief effect hebben op deze transitie.

Bedreiging voor investeringen in duurzame energie

De winning van schaliegas kost veel geld, het uitvoeren van een enkele boring kost alleen al 10 tot 20 miljoen euro. Bij boringen naar gas in Nederland neemt de overheid een aandeel van 40%, zo ook in de mogelijke booractiviteiten van Cuadrilla. Daarmee draagt de derde dinsdag in septemberoverheid financieel bij aan de winning van schaliegas. Omdat geld maar één keer kan worden uitgegeven betekent deze medefinanciering van de overheid dat dit geld niet kan worden geinvesteerd in duurzame energie. Terwijl het juist in deze tijden van bezuinigingen belangrijk is om te investeren in langdurige oplossingen die bijdragen aan het verminderen van maatschappelijke kosten en het versterken van onze economische structuur. Bij het uitblijven van investeringen in duurzame energie lopen we het risico dat de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 niet gehaald gaat worden.

Illusie wordt gewekt dat we niet hoeven te veranderen

De gasindustrie houdt ons voor dat er enorme voorraden schaliegas onder Nederland aanwezig zijn. Inmiddels heeft minister Kamp kop in het zand stekendeze cijfers aanzienlijk genuanceerd. Doordat er een beeld wordt geschetst van bijna onuitputtelijke voorraden fossiele brandstoffen, wordt de illusie gewekt dat we nog jaren op dezelfde voet verder kunnen en dus niet hoeven te veranderen. Op deze wijze worden gevestigde economische belangen in de fossiele energie-sector in stand gehouden en wordt de noodzakelijke transitie naar duurzame energie uitgesteld. Hierdoor blijven we langer afhankelijk van de aanvoer van fossiele brandstoffen, met stijgende energiekosten en milieuschade tot gevolg.

Laten we ophouden met uitstel van de noodzakelijke veranderingen en inzetten op échte oplossingen!

Kijk hier welke échte oplossingen er voor handen zijn!