Schaliegas Vrij Noordoostpolder

Wat is schaliegas?

Schaliegas is methaan of aardgas dat opgesloten zit tussen de kleideeltjes in een schalielaag. Het gas zit in grote delen van Nederland op een aantal kilometer diepte onder de grond.

De winning van schaliegas gebeurt op andere wijze dan de aardgaswinning in Slochteren.
In Groningen wordt het gas gewonnen door een gasbel aan te boren die zich onder een ondoordringbare laag heeft gevormd. Dit gas bevind zich in een poreus gesteente waaruit het gas gemakkelijk naar de boorschacht vloeit. Met een enkele boring kan er jarenlang gas gewonnen worden.
gewoon aardgas en schaliegasBij schaliegas is er geen sprake van een gasbel, maar zit het gas opgesloten in een harde gesteentelaag. Om het gas te winnen wordt er eerst een verticale boring gedaan tot een diepte van 2 tot 4 kilometer. Vervolgens worden er horizontale boringen gedaan tot een afstand van enkele kilometers vanaf de boorlocatie. Omdat het gas niet vanzelf vrijkomt moet de gesteentelaag worden opengebroken. Dit gebeurt door middel van hydraulische fracturering, ofwel ‘fracking’. Bij dit proces wordt er een mix van water, chemicaliën en zandkorrels via de boorschacht naar beneden gepompt waarna er hoge druk op wordt gezet. Hierdoor ontstaan er scheuren in de gesteentelaag waardoor het gas vrijkomt en naar de boorschacht kan lopen.

Deze winningsmethode heeft veel schadelijke effecten en risico’s. Hieronder staat een samenvatting, meer informatie is te vinden op de pagina’s met  ‘onze argumenten’ op deze website.

Voor het fracken van de schalielaag zijn er miljoenen liters schoon water nodig. Hieraan worden verschillende chemicaliën toegevoegd, waaronder biociden die een bacterie dodende werking hebben. Het risico bestaat dat deze chemicaliën de bodem en het grondwater verontreinigen, waarmee ze een bedreiging vormen voor ons drinkwater, de landbouw en onze gezondheid. Een deel van de frackvloeistof komt terug omhoog, waar het moet worden opgevangen om het als chemisch afval af te voeren naar een risico's schaliegaszuiveringsinstallatie. Naast de toegevoegde chemicaliën bevat deze frackvloeistof ook stoffen die van nature in de diepe ondergrond aanwezig zijn, zoals het radioactieve radium. Door de hoge druk van het fracken zijn er in de VS en Engeland aardbevingen veroorzaakt. Dit risico doet zich vooral voor in gebieden met veel breuklijnen, zoals Nederland.
Omdat het bereik van een horizontale boring beperkt is zijn er veel boorplatforms nodig. Een gemiddelde schaliegasput is na drie jaar vrijwel uitgeput, waarna er opnieuw geboord zal moeten worden. Hierdoor zullen er langdurig boortorens met een hoogte van 30 meter in het landschap zichtbaar zijn, die ‘s avonds worden verlicht. De boorwerkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast. Het aantal vrachtwagens op de wegen neemt met duizenden toe omdat er veel water, zand en chemicaliën moeten worden aangevoerd en er verontreinigd water en schaliegas moet worden afgevoerd. Ook voor de aanleg van de boorlocaties en het vervoer van de boortorens zal er veel vrachtverkeer nodig zijn, waaronder zwaar transport.